Stručný popis stavby Stavba I/11 Nebory–Oldřichovice řeší přeložku stávající silnice I/11 mimo hustě zastavěná území. Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 a dosahuje délky 4860 metrů. Zájmové území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, západně od města Třinec, s přímou návazností na hraniční styk se Slovenskou a Polskou republikou.

 

Začátek této stavby se napojuje na připravovanou stavbu I/68 Třanovice–Nebory v km 5,400 a končí v km 10,260 napojením na související stavbu I/11 Oldřichovice–Bystřice.

 

Přeložka začíná křížením se stávající silnicí I/68 v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Nebory. Levostranným a posléze pravostranným obloukem se trasa dostává k údolí řeky Neborůvky a Bystrého potoka, které přechází mostním objektem. Od km 7,230 pokračuje trasa přímo přes údolí Malého Javorového potoka a Javorového potoka do km 9,234, kde levostranným obloukem přechází neznámou vodoteč a údolí řeky Tyry a napojuje se na navazující stavbu I/11 Oldřichovice–Bystřice. Před koncem stavby je zajištěno napojení na stávající I/11 mimoúrovňovou křižovatkou Oldřichovice.

 

Navržené poloměry směrových oblouků vyhoví z hlediska rozhledových poměrů na osazení svodidla v ose SDP. Všechny směrové oblouky jsou opatřeny oboustrannými přechodnicemi při klopení podél vnějšího okraje SDP to znamená min. 1,5 násobek návrhové rychlosti v metrech.

 

Výškové vedení je navrženo s ohledem na okolní terén a na výšku stoleté vody při křížení s místními vodotečemi a řekou Tyrou (spodní okraj mostovky je min. 0,5 m nad hladinou Q 100). Výška nivelety je navržena tak, aby hrana koruny byla min. 1,0 nad hladinou Q 100 a nejnižší výška pláně byla min. 0,5 m nad hladinou stoleté vody.

 

Zájmová trasa je vedena převážně přes polní pozemky a rozvolněnou zástavbu vesnického a příměstského typu. Menší procento ploch křížené plánovanou komunikací zaujímají lesní porosty a vodoteče s doprovodnými porosty.

 

V rámci stavby jsou tedy navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky – MÚK Nebory a MÚK Oldřichovice. Umístění MÚK vychází z vazby nové trasy silnice I/11 na navazující silniční síť městských částí Třinec-Nebory a Třinec-Oldřichovice s vazbou na stávající I/11 a II/476.

 

Výstavba přeložky silnice I/11 bude probíhat za nepřerušeného provozu po stávajících silnicích I/68 a I/11. Pouze po dobu budování napojení přeložky silnice I/68 na stávající stav v Neborech bude doprava vedena po polovinách s použitím světelné signalizace. Přeložky stávajících silnic II. a III. tříd a místní komunikace budou prováděny za provozu po stávajících komunikacích.