Stavba I/11 Oldřichovice–Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory–Oldřichovice a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova.

 

Stávající silnice I/11 prochází zastavěným územím okrajové části Třince, obcemi Oldřichovice, Lyžbice a Vendryně, severně od CHKO Beskydy. Z hlediska dopravní funkce je komunikace využívána kromě tranzitní dopravy k přímé obsluze přilehlého území. Křížení s ostatními silnicemi i místními komunikacemi jsou úrovňová, na celém úseku jsou četné sjezdy na přilehlé pozemky a vjezdy do jednotlivých objektů.

 

Nutnost výstavby nové silnice I/11 vyplývá i z nevyhovujících parametrů stávajícího směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání. Z tohoto pohledu je nejkritičtější situace v průtahu Vendryní a ve stoupání od řeky Olše směrem na Oldřichovice. Všechny tyto nepříznivé faktory ovlivňují jednak život lidí v dotčených obcích a zároveň se negativně promítají v čase stráveném neplynulou jízdou a ve spotřebě pohonných hmot – to má zároveň za následek zhoršující se životní prostředí.

 

Komunikace I/11 v úseku Český Těšín– Mosty u Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území. Zároveň je jedinou komunikací ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku z české strany a jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny, a.s. Význam silnice I/11 je v současné době znásoben v souvislosti se zprovozněním automobilky Hyundai Motors Company v MSK (lokalita Nošovice) a požadavkem na kapacitní propojení s automobilkou KIA Motors na Slovensku.

 

Účelnost stavby spočívá zejména v převedení dopravy ze stávající nevyhovující silnice s nevyhovujícími technickými parametry na novou čtyřpruhovou kapacitní komunikaci. Tím dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (snížení nehodovosti). Plynulost dopravy bude mít příznivý dopad na životní prostředí s ohledem na zatížení okolí hlukem a exhalacemi. Dopravní obslužnost je zajištěna přeložkami místních komunikací, případně polních a lesních cest.