Charakteristika území 9 Zájmové území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, jižně až jihovýchodně od města Třinec, s přímou návazností na hraniční styk se Slovenskou a Polskou republikou.

 

Trasa navržené přeložky silnice I/11 (I/68) prochází vesměs zemědělsky obhospodařovaným územím. Většina sídel v řešeném území má venkovskou strukturu s rodinnou zástavbou, v mnoha případech rozvolněnou – slezský typ osídlení s usedlostmi rozptýlenými mezi plochami orné půdy, luk a pastvin. Často nelze vymezit hranici zastavěného území. Celé území je provázáno hustou sítí drobných komunikací spojujících rozptýlenou zástavbu. Velmi typickým prvkem předmětného území jsou extenzivní ovocné sady, vždy zatravněné a bez oplocení a aleje ovocných stromů lemující místní komunikace.

 

Významným prvkem v území jsou břehové porosty podél vodotečí. Plochy zemědělské půdy jsou protkány množstvím vodotečí bystřinného charakteru a doplněny lesními celky. Krajina svým celkovým charakterem odpovídá podhorské oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd.

 

Silnice prochází územím pahorkovitého charakteru s nadmořskou výškou v rozsahu 326 – 364 m.n.m.

 

Současné i budoucí priority funkčního využívání zájmového území jsou vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci „Politika územního rozvoje ČR 2008“ (PÚR ČR 2008) a v dokumentu „Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (ZÚR 2011).

 

Předmětná stavba je v rozsahu DSP v souladu s územními plány dotčených obcí a je v předmětném koridoru závazně vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

 

Stavba nezasahuje do zvláště chráněných území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V území se nenachází přírodně chráněná plocha ani přírodní park. Není dotčen žádný registrovaný krajinný prvek nebo památný strom. V k.ú. Nebory na parcele č. 838/1 se v těsné blízkosti nachází památný strom (dub letní), jehož ochranné pásmo nebude stavbou dotčeno. Nově schválený poloměr ochranného pásma je 27 m.

 

Z významných krajinných prvků ze zákona, které se nacházejí v zájmovém území stavby (lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy) jsou stavbou dotčeny vodní toky a lesy. Vodní toky stavba překonává mostními objekty dostatečné světlosti. Potřeba smýcení lesných porostů je malá (1,8 ha).

 

Stavba přeložky silnice I/11 je vedena chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) Česká část Hornoslezské pánve. Exploatace černého uhlí se zde však nepředpokládá.